FAQs Complain Problems

प्राकृतिक प्रकोप सहायता

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन
२) प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश