FAQs Complain Problems

योजनाको जाँचपास फरफारक

लाग्ने समय: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ तोकिएका कर्मचारी
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ तोकिएका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

१) कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
२) नापी किताब खर्चको बिल भरपाई
३) उपभोक्ता समितिको फर्छ्यौटका लागि निर्णय प्रतिलिपि
४) योजनाको फोटो र प्रतिवेदन
५) वडा कार्यालयको सिफारिश
६) आयोजनामा लागेको खर्च (सार्वजनिक सूचना गरेको)

प्रक्रिया: 

१) निवेदन दर्ता गर्ने
२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा तोक लगाउने
३) सम्बन्धित कर्मचारीले योजना जाँचपास फरफारक गरिदिने